ROZWÓJ SŁUCHOWY 5-6 LATKA

Udostępnij

ROZWÓJ SŁUCHOWY 5-6-7 LAT

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ

Zapraszam Państwa do kilku ćwiczeń ze swoim dzieciaczkiem przygotowujących naszą pociechę do prawidłowej aktywności słuchowej.

OTO WYSZCZEGÓLNIONE ĆWICZENIA:

• powtarza prezentowane rytmy,

• odtwarza rytmy według podanego wzoru graficznego,

• tworzy schematy graficzne do prezentowanych rytmów,

• dokonuje syntezy sylabowej wyrazów długich

• potrafi określić jakie słowo było powiedziane dwa razy; dziecko ma za zadanie wymienić słowo, które usłyszało dwa razy (np. okno, oko, drzwi, okno);

• zabawa „szukamy sylaby” –nauczyciel wymawia ciąg różnych sylab, dziecko np. klaszcze gdy usłyszy poszukiwaną

• dokonuje podziału zdania na wyrazy, porównuje długość zdań, przelicza liczbę wyrazów w zdaniu,

• dzieli słowa na sylaby, przelicza sylaby i porównuje długość słów, wskazuje przedmioty zawierające w swojej nazwie określoną liczbę sylab,

• samodzielnie dokonuje podziału na głoski- sylab zamkniętych (am, ek, is)

• wyodrębnia głoski w słowach – rozpoznaje i nazywa głoski w nagłosie (na początku), wygłosie (na końcu) oraz najpóźniej w środku wyrazów o prostej budowie fonetycznej, ( najpierw przedłużane samogłoski, f, w, s, sz z, ż ż, ch),

• Wymawia określona sylabę w słowie np. parasol, jaka jest trzecia sylaba? – sol.

• Potrafi bawić się w zabawę, w ciąg słów – jedno słowo zaczyna się na ostatnią głoską poprzedniego, • określa słowa, które zaczynają i kończą się tym samy samym dźwiękiem

• Różnicuje słowa podobnie brzmiące. Dziecko pokazuje obrazki po usłyszeniu ich nazw, np. domek – Tomek, półka – bułka, bary – pary, bąk – pąk, dam – tam, gapa – kapa, fala – Wala, sen – sień, żal – szal, bal – pal, data – tata.

• Rozpoznaje i wyodrębniania określoną głoskę (samogłosek i spółgłosek) w różnych miejscach w słowie

• Syntezuje słyszane głoski wypowiadane przez s-o-k- jakie słowo słyszysz?

• zapamiętuje ciąg słów • różnicuje głoski opozycyjne ( s-sz, z-ż, c-cz, dz-dż), dźwięczne – bezdźwięczne(w-f, b-p, z-s d-t, ż-sz, dz-c, g-k, itp.)twarde- miękkie (p, b, f, w, s, z, c, ch, dz, n, m, l, ł, k, g, t, d, sz, ż, cz, dż, r- p’, b’, f’ w’, ś, ź, ć, ch’, dź, m’,n’, l’, j, k’, g’,)

• Wyszukuje i wymyśla słowa zaczynających się na daną głoskę,

• Dobiera pary obrazków, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską. Dziecko podaje pierwszą głoskę nazwy obrazka i wyszukuje obrazek, którego nazwa rozpoczyna się taką samą głoską, np. pas, parasol.

• Szuka ukrytych słów w innych dłuższych słowach np. ser-ce, gra-bie

• potrafi wyodrębnić wyrazy różniące się jedną głoską, np. dom – tom, masa – kasa, noc – nos.

• dokonuje pełnej analizy i syntezy sylabowej i głoskowej,

• prawidłowo różnicuje głoski w zasobie fonetycznym

Objawy zaburzeń percepcji słuchowej występujące u dzieci w wieku przedszkolnym:

• trudności w rozumieniu trudniejszych instrukcji i poleceń słownych,

• trudności w zapamiętywaniu, powtarzaniu trudnych wyrazów i dłuższych zdań,

• ubogi zasób słów, występowanie agramatyzmów,

• występowanie trudności w tworzeniu zdań i dłuższych wypowiedzi,

• trudności w zapamiętywaniu ciągów słownych,

• opóźniony rozwój mowy, • występowanie wad wymowy,

• trudności i nieprawidłowości w różnicowaniu dźwięków mowy,

• problemy podczas dokonywania analizy sylabowej i głoskowej wyrazów,

• trudności w syntetyzowaniu sylab i głosek w wyrazie,

• specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, pojawiające się na dalszych etapach kształcenia. Jeżeli u dziecka 6-7 letniego w dalszym ciągu występują nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania analizatora słuchowego jest ryzyko wystąpienia dysleksji

ŻYCZĘ FANTASTYCZNEJ ZABAWY

NEUROLOGOPEDA G.PRZERADA

Więcej informacji

kids in spiderman and Captain America costumes
Uncategorized

Ćwiczenia języka z wiedzy logopedycznej

Ćwiczenia języka z wiedzy logopedycznej to ważna metoda poprawiania artykulacji i poprawiania mowy u osób z różnymi zaburzeniami mowy. Logopedia to dziedzina nauki, która zajmuje

DLA RODZICA

ROZWÓJ SŁUCHOWY 5-6 LATKA

ROZWÓJ SŁUCHOWY 5-6-7 LAT PROPOZYCJE ĆWICZEŃ Zapraszam Państwa do kilku ćwiczeń ze swoim dzieciaczkiem przygotowujących naszą pociechę do prawidłowej aktywności słuchowej. OTO WYSZCZEGÓLNIONE ĆWICZENIA: •